Sous Vide Chicken Breast Steak with Gravy Sauce

สเต๊กอกไก่ซูวีด์ซอสเกรวีไก่ 175 บาท

 341 
kcal
175
บาท

ส่วนประกอบ

อกไก่ / ซอสเกรวี่ไก่


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,ไข่,มัสตาร์ด

ส่วนประกอบ

อกไก่ / ซอสเกรวี่ไก่


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,ไข่,มัสตาร์ด

ส่วนประกอบ

อกไก่ / ซอสเกรวี่ไก่


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,ไข่,มัสตาร์ด

ส่วนประกอบ

อกไก่ / ซอสเกรวี่ไก่


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,ไข่,มัสตาร์ด