Fruity Salad with Fried Taro and Crispy Shrimp and Cream Dressing

สลัดผลไม้กุ้งทอด 265 บาท

 1,209 
kcal
265
บาท

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กระทงเผือกทอด / กุ้ง /  แอปเปิ้ลเขียว / แอปเปิ้ลแดง / สาลี่ / ฝรั่ง / เมล่อน / องุ่น / น้ำสลัดครีม

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไข่,มัสตาร์ด,อัลมอนด์,เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย,ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กระทงเผือกทอด / กุ้ง /  แอปเปิ้ลเขียว / แอปเปิ้ลแดง / สาลี่ / ฝรั่ง / เมล่อน / องุ่น / น้ำสลัดครีม

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไข่,มัสตาร์ด,อัลมอนด์,เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย,ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กระทงเผือกทอด / กุ้ง /  แอปเปิ้ลเขียว / แอปเปิ้ลแดง / สาลี่ / ฝรั่ง / เมล่อน / องุ่น / น้ำสลัดครีม

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไข่,มัสตาร์ด,อัลมอนด์,เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย,ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กระทงเผือกทอด / กุ้ง /  แอปเปิ้ลเขียว / แอปเปิ้ลแดง / สาลี่ / ฝรั่ง / เมล่อน / องุ่น / น้ำสลัดครีม

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไข่,มัสตาร์ด,อัลมอนด์,เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย,ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา